Jakie są obowiązki zespołu powypadkowego?

Jakie są obowiązki zespołu powypadkowego?

Obowiązkiem zespołu powypadkowego jest:

  • dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn, innych urządzeń technicznych, urządzeń ochrony oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na powstanie wypadku,
  • sporządzenie szkicu lub wykonanie fotografii miejsca wypadku – jeżeli jest to konieczne,
  • zebranie wyjaśnienia od poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,
  • zebranie informacji od świadków wypadku,
  • zasięgnięcie opinii lekarza,
  • zebranie innych dowodów dotyczących wypadków,
  • dokonanie kwalifikacji prawnej wypadku,
  • określenie wniosków i środków profilaktycznych,
  • sporządzenie protokołu powypadkowego po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku,
  • zapoznanie poszkodowanego z treścią protokołu przed jego zatwierdzeniem, pouczenie poszkodowanego o przysługującym mu prawie do zgłoszenia uwagi i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.
Udostępnij