Co powinien zawierać rejestr wypadków?

Co powinien zawierać rejestr wypadków?

Rejestr wypadków powinien zawierać:

  • imię i nazwisko poszkodowanego,
  • miejsce i data wypadku,
  • informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego,
  • data sporządzenia protokołu powypadkowego,
  • stwierdzenie czy wypadek jest wypadkiem przy pracy,
  • data przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tyt. wypadku przy pracy,
  • liczba dni niezdolności do pracy,
  • inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe,
  • wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.
Udostępnij