Czym zajmuje się służba bhp?

Czym zajmuje się służba bhp?

Służba bhp spełnia funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp i podlega bezpośrednio pod pracodawcę lub organ zarządzający zakładem w imieniu pracodawcy.
Pełny katalog obowiązków i uprawnień służby zawiera rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bhp.
Najważniejsze to: przeprowadzenie kontroli warunków pracy, doradztwo w zakresie stosowania przepisów, udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, udział w postępowaniu powypadkowym, zgłaszanie wniosków dotyczących bhp i ergonomii, uprawnienia związane z wstrzymaniem pracy maszyn i odsunięciem pracowników od pracy w uzasadnionych przypadkach.

Udostępnij