Urlop macierzyński

Urlop macierzyński

Dłuższe urlopy macierzyńskie
19 grudnia 2006 r. weszła w życie ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU nr 221, poz. 1615).

Przepisy ustawy z 19 grudnia 2006 r. nowelizującej ustawę z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.) zwiększyły wymiar urlopu macierzyńskiego o 2 tygodnie. W związku z powyższym– zgodnie z art. 180 § 1 k.p. –, aktualnie pracownicy przy pierwszym porodzie przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 18 tygodni, przy każdym następnym porodzie 20 tygodni oraz 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Nowelizacja zmieniła także art. 183 k.p., zgodnie z którym pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem), ma prawo do 18 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. W takim przypadku mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 180 § 5–7 k.p. Jeżeli pracownik przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10 roku życia, ma prawo do 8 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Posłowie dookreślili też w nowym art. 1831 k.p., że przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym. Przepis ten stanowi również, że w przypadku, gdy pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu.

Wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, o którym mowa w znowelizowanych przez Sejm art. 180 § 1 i art. 183 § 1 k.p., powinien być stosowany także do pracownic i pracowników korzystających z takiego urlopu w dniu wejścia w życie ustawy. Ponadto wymiar urlopu macierzyńskiego, o którym mowa w znowelizowanym art. 180 § 1 k.p., należy stosować także do pracownic, które łącznie spełniają następujące przesłanki:

– urodziły dziecko 1 stycznia 2006 r. lub później i do dnia wejścia w życie ustawy nie wykorzystały całego urlopu macierzyńskiego lub jego części;

– w dniu wejścia w życie ustawy nie korzystają z urlopu macierzyńskiego ze względu na okoliczności określone w art. 181 k.p. (urodzenie dziecka wymagającego opieki szpitalnej) albo z powodu korzystania z urlopu bezpłatnego albo z urlopu wychowawczego.

Udostępnij