Jakie obowiązki mają pracodawcy zimą?

Jakie obowiązki mają pracodawcy zimą?

Jakie obowiązki mają pracodawcy zimą?

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienia w pomieszczeniach pracy temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy, metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania – nie niższej niż 14 °C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Odstąpienie przez pracodawcę od wykonania tego obowiązku może być usprawiedliwione względami technologicznymi, a nie jego sytuacją ekonomiczną. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18 °C (291 K).

Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia umożliwiającego im schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży. W wskazanych pomieszczeniach powinna być zapewniona temperatura co najmniej 16 °C (289 K), a na każdego pracownika najliczniejszej zmiany powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni, przy czym całkowita powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2.

Dodatkowo pracodawca jest obowiązany nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace:

1) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,

2) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10ºC lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25ºC,

3) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

W okresie zimowym, gdy temperatura otoczenia spada poniżej 10°C, pracodawcy powinni pamiętać, że są oni zobowiązani do zapewnienia napojów pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni. Pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej ich potrzeby, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Udostępnij