Jakie są podstawy prawne oceny ryzyka zawodowego?

Jakie są podstawy prawne oceny ryzyka zawodowego?

Zgodnie z art. 224 Kodeksu Pracy pracodawca zobowiązany jest podejmować działania zapobiegające niebezpieczeństwu, jeżeli prowadzi działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników oraz w myśl art. 226 informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Obowiązek dokonywania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz podejmowania działań ograniczających to ryzyko został nałożony pracodawcy Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej o ogólnych przepisach bhp w § 39.
Pamiętaj, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i zatrudniasz pracowników przy każdej kontroli Inspekcji Pracy lub Inspekcji Sanitarnej zostaniesz zapytany o ocenę ryzyka zawodowego. Musisz przedstawić wtedy odpowiednią dokumentację.
Sporządzenia oceny ryzyka i udokumentowania jej nie musi wykonywać sam pracodawca. Jego rola polega na akceptowaniu lub nie poziomu ryzyka i zatwierdzaniu dokumentacji. Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego powinien powierzyć specjalistom posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie, którzy rzetelnie dokonają oceny ryzyka, sporządzą wymaganą przepisami dokumentacje, zaproponują odpowiednie środki profilaktyczne, a z drugiej strony nie narażą podejmowanymi decyzjami pracodawcę na niepotrzebne dodatkowe koszty lub straty.

Udostępnij