Zmiany w postępowaniu powypadkowym

Zmiany w postępowaniu powypadkowym

Od 13 grudnia 2006 r. obowiązują zmiany dotyczące postępowania powypadkowego.

13 grudnia 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. nr 215, poz. 1582).

Zmiany dotyczą:

1. Składu zespołu powypadkowego

Poprzednio w skład zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wchodził pracownik kierujący komórką służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakładowy społeczny inspektor pracy, a w przypadku zaistnienia innych wypadków (lekkich) – pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziałowy (wydziałowy) społeczny inspektor pracy.
Obecnie skład zespołu powypadkowego został określony niezależnie od rodzaju wypadku. W skład zespołu powypadkowego, bez względu na to, czy zaistniał wypadek śmiertelny, ciężki, zbiorowy lub też lekki, zawsze wchodzić będą pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy i społeczny inspektor pracy.
Jednoznaczne określono, że zespół powypadkowy ustalający okoliczności i przyczyny wypadków powołuje pracodawca.

2. Obowiązków zespołu powypadkowego

Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy zobowiązany został do wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli pozwala na to jego stan zdrowia, oraz zebrania informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku, a nie jak poprzednio – przesłuchania poszkodowanego i świadków wypadku.

Tym samym usunięto przepis zmuszający do informowania świadka wypadku o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy.

Usunięto przepis zobowiązujący zespół powypadkowy do zasięgnięcia opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami zakładu. Opinia ta może zostać wydana przez innego lekarza i w razie potrzeby innych specjalistów, a jej zakres nie może wykraczać poza informacje niezbędne do oceny rodzaju i skutków wypadku.

3. Załączników do protokołu powypadkowego

Szczegółowo określono dokumenty, które powinny stanowić załączniki do protokołu powypadkowego.
Mianowicie do protokołu powypadkowego powinny być załączone:

 • zapis wyjaśnień poszkodowanego;
 • informacje uzyskane od świadków wypadku;
 • inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności:
 • pisemna opinia lekarza lub innych specjalistów,
 • szkice lub fotografie miejsca wypadku,
 • odrębne zdanie złożone przez członka zespołu powypadkowego,
 • uwagi i zastrzeżenia poszkodowanego lub członków rodziny (jeżeli miał miejsce wypadek śmiertelny).

4. Rejestru wypadków przy pracy

Rozszerzono zakres informacji, które powinny być zawarte w rejestrze wypadków przy pracy. Rejestr wypadków powinien zawierać:

 • imię i nazwisko poszkodowanego,
 • miejsce i data wypadku,
 • informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego,
 • data sporządzenia protokołu powypadkowego,
 • stwierdzenie czy wypadek jest wypadkiem przy pracy,
 • data przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tyt. wypadku przy pracy,
 • liczba dni niezdolności do pracy,
 • inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe,
 • wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.

Usunięto obowiązek zawierania w rejestrze wypadków przy pracy opisu okoliczności wypadku.

Udostępnij