Wypadek przy pracy – kto pomoże poszkodowanemu?

Wypadek przy pracy – kto pomoże poszkodowanemu?

Wypadek przy pracy jest zdarzeniem przykrym. Zawsze łączy się z uszczerbkiem zdrowia poszkodowanego, niejednokrotnie konsekwencją są urazy, których skutki będą odczuwane przez wiele lat – czasem całe życie.


Analizując przyczyny wypadków przy pracy niemal zawsze jedną z przyczyn jest błąd człowieka. Błąd ten jednak często spowodowany jest nieprawidłową organizacją pracy lub lekceważeniem podstawowych zasad bezpiecznego wykonywania pracy.
Wypadek jest zazwyczaj konsekwencja wielu nieprawidłowości występujących podczas pracy. Nikt oczywiście nie chce być poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy. Jednak warto wiedzieć jakie pierwsze działania powinny być podjęte, gdy już do wypadku dojdzie i kto jest za te działania odpowiedzialny.

Oczywiste chyba jest, że w pierwszej kolejności należy jak najszybciej udzielić pomocy poszkodowanym w wypadku. Pracodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe udzielenie pomocy przedlekarskiej zanim poszkodowanym zajmie się wykwalifikowany personel medyczny.
W każdym zakładzie pracy powinien funkcjonować specjalny system udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach.
W zależności od wielkości zakładu zadania te realizowane są poprzez specjalne punkty medyczne (w wyznaczonych miejscach zakładu), przeszkolony personel lub wyznaczenie w firmie osoby odpowiedzialnej za prawidłowe udzielenie pomocy poszkodowanemu.

Zgodnie z obecnie funkcjonującymi regulacjami, w każdym zakładzie pracy powinna znajdować się apteczka. Pomieszczenie, w którym jest apteczka powinno być odpowiednio oznakowane. Przy apteczce musi znajdować się instrukcja udzielania I pomocy, a w środku wykaz znajdujących się w niej medykamentów.
Za nadzór nad apteczką i znajdującymi się tam środkami odpowiedzialny powinien być wyznaczony pracownik (przeszkolony w zakresie obsługi apteczki i udzielania pierwszej pomocy). Ponadto przy apteczce powinna znajdować się informacja zawierająca dane osobowe osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Jeżeli apteczka jest zamykana na klucz wtedy przy apteczce powinna znajdować się informacja, gdzie ten klucz się znajduję.

Często spotykam się z pytaniami jakie środki powinny znajdować się w zakładowej apteczce.
Skład apteczki powinien być konsultowany z lekarzem medycyny pracy, który zna zagrożenia występujące w zakładzie i prowadzi badania pracowników. Lekarz zakładowy jest tu osobą najbardziej właściwą do ustalenia zawartości apteczki.
W praktyce jednak wielu pracodawców ustalenia dotyczące zawartości apteczki dokonują sami biorąc na siebie ewentualną odpowiedzialność za użycie leków, które mogą zamiast ratować życie zaszkodzić pracownikom.

Jak już wcześniej pisałem w zakładzie powinny być osoby wyznaczone do obsługi apteczki oraz przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zasadą jest, że na każdej zmianie powinna być co najmniej jedna taka osoba.

Udostępnij