Zmiany w szkoleniach bhp

Zmiany w szkoleniach bhp

Od 24 listopada 2007 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2007, nr 196, poz. 1420).

W nowym rozporządzeniu:

  1. Zdefiniowano m.in. formy szkolenia (instruktaż, kurs, samokształcenie kierowane, seminarium). Zgodnie z nowymi przepisami np. instruktaż ogólny nie może trwać krócej niż 2 godziny lekcyjne i ma umożliwić uzyskanie, zaktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w firmie w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp. Kurs bhp obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne i nie może trwać mniej niż 15 godzin lekcyjnych. Natomiast seminarium bhp jest to forma zajęć umożliwiająca uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy z zakresu bhp o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych.
  2. Uregulowano jednoznacznie praktyki przeprowadzania sprawdzianów z zapamiętania wiadomości przekazanych podczas szkoleń z zakresu bhp. Obecnie szkolenie bhp jest zakończone egzaminem, który jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.
  3. Opracowano nowy wzór formularza zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp. Obecnie wszystkie osoby, które ukończą szkolenie bhp dostaną od organizatora szkolenia takie samo zaświadczenie potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia.
  4. Uściślono, które jednostki organizacyjne mogą prowadzić działalność szkoleniową w dziedzinie bhp. Szkolenie może organizować i prowadzić pracodawca lub zlecić ich prowadzenie jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bhp. Do tych jednostek organizacyjnych zalicza się: placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoły ponadgimnazjalne, jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe lub inne placówki naukowe oraz stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność związana z bhp i osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.
    Szkolenia dla pracodawców, behapowców i wykładowców mogą być organizowane wyłącznie przez jednostki organizacyjne wymienione powyżej.
  5. Określono, kto może prowadzić instruktaż ogólny. Obecnie instruktaż ten może prowadzić pracownik służby bhp, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp. Do tej pory nie mógł tego robić szef firmy.
Udostępnij