Nowe oznakowania opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych

Nowe oznakowania opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych

Od dnia 25 kwietnia 2012 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2012 roku w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin, które zostało opublikowane w Dz.U.2012.445.Rozporządzenie to reguluje także sposób tworzenia jednoznacznej nazwy, która ułatwi rozpoznanie niebezpiecznej mieszaniny i substancji, wzory znaków ostrzegawczych, napisy określające ich znaczenie jak i również kryteria umieszczania  na oznakowaniu opakowań substancji niebezpiecznych tych znaków.

Oznakowanie może być zamieszczone na etykiecie lub bezpośrednio na opakowaniu substancji niebezpiecznej i mieszaniny niebezpiecznej w taki sposób, by jego treść mogła być odczytana poziomo, gdy opakowanie pozostaje w normalnym położeniu.

Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej powinno zawierać:

  • nazwę substancji, adres siedziby i numer telefonu przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko, adres miejsca wykonywania działalności i numer telefonu osoby wprowadzającej substancję do obrotu (producenta, importera lub dystrybutora);
  • znak lub znaki ostrzegawcze i napisy określające ich znaczenie;
  • numer WE;

Oznakowanie opakowania każdej mieszaniny niebezpiecznej zawierać powinno:

  • nazwę handlową lub informację o przeznaczeniu mieszaniny;
  • firmę, adres siedziby i numer telefonu przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko, adres miejsca wykonywania działalności i numer telefonu osoby wprowadzającej mieszaninę do obrotu (producenta, importera lub dystrybutora);
  • nazwę lub nazwy chemiczne substancji obecnych w mieszaninie.

Rozporządzenie weszło w życie z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest na stronie Sejmu

Udostępnij