Kampania „Prewencja wypadkowa”

Kampania „Prewencja wypadkowa”

Z początkiem lutego br. ruszyła kolejna informacyjna kampania społeczna, koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Celem kampanii społecznej pn. „Prewencja wypadkowa” jest zwiększanie świadomości i wiedzy pracowników oraz pracodawców z zakresu przeciwdziałania wypadkom i występowania zagrożeń w środowisku pracy. Kampania jest organizowana w ramach 2 etapu programu wieloletniego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” i została objęta honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Pana Piotra Litwy.

Skuteczność działań z zakresu prewencji wypadkowej zależy od wielu czynników. Jednym z najbardziej istotnych jest budowanie wśród pracodawców i pracowników kultury bezpieczeństwa pracy. Zgodnie z definicją, kultura bezpieczeństwa pracy jest związana z wartościami, postawami i normami zachowań w zakresie bezpieczeństwa pracy, wspólnymi dla wszystkich pracowników. Nawet jeżeli w zakładzie pracy są wprowadzane różne rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu minimalizowanie wpływu potencjalnych zagrożeń i zwiększanie komfortu pracy, to i tak od kultury bezpieczeństwa pracownika zależy, czy będzie on wykonywał swoje czynności zawodowe w sposób bezpieczny, korzystając z dostarczanych przez pracodawcę środków technicznych i organizacyjnych.

Istotny wpływ na określone zachowania zarówno pracowników, jak i przedstawicieli kierownictwa, ma ich postawa wobec bezpieczeństwa pracy. Jej wyznacznikiem jest m.in. skuteczność i atrakcyjność działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, prowadzonych w przedsiębiorstwach. Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy mają, poprzez prowadzone działania, oddziaływać na postawy względem pracy, budować je lub zmieniać, a poprzez to podnosić bezpieczeństwo i jakość pracy.

Działania z zakresu prewencji wypadkowej przynoszą wymierne korzyści przedsiębiorstwom zaangażowanym w ich realizację. Skutkują między innymi zmniejszeniem strat powodowanych wypadkami przy pracy i absencją chorobową związaną z warunkami pracy oraz zwiększeniem wydajności i jakości pracy. Ponadto wpływają na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Celami szczegółowymi kampanii społecznej 2012 pn. „Prewencja wypadkowa” są:

 1. promowanie wśród pracodawców dobrych praktyk bhp w zakresie współpracy z podwykonawcami,
 2. przeciwdziałanie wypadkom wśród podwykonawców i klientów (firm najbliższego otoczenia),
 3. podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu przeciwdziałania wypadkom, przede wszystkim wśród przedstawicieli:
  – małych i średnich przedsiębiorstw,
  – przedsiębiorstw z województw o podwyższonym wskaźniku wypadkowości,
  – przedsiębiorstw z działów gospodarki o podwyższonym wskaźniku wypadkowości,
 4. zwiększanie świadomości młodych pracowników w zakresie przeciwdziałania wypadkom,
 5. upowszechnianie bezpiecznych zasad pracy na wysokości,
 6. upowszechnianie metod zmiany świadomości i zachowań pracowników oraz pracodawców, m.in. poprzez:
  – upowszechnianie wiedzy o zmianie postaw z zakresu bezpieczeństwa pracy,
  – organizowanie kampanii społecznych w przedsiębiorstwach,
  – upowszechnianie dobrych praktyk bhp.

Realizacji tych celów będą służyć poszczególne przedsięwzięcia, organizowane przez CIOP-PIB
we współpracy z Partnerami kampanii społecznej lub przez samych Partnerów.

Pierwsze przedsięwzięcie kampanii zostało zaplanowane na połowę lutego, a następne dwa na marzec. W dniu 16 lutego br. GAZ-SYSTEM S.A. organizuje w swoim oddziale w Poznaniu zamknięte seminarium poświęcone aspektom bhp we współpracy z podwykonawcami.

W marcu odbędą się dwie konferencje. Pierwsza z nich, pt.: „Prewencja wypadkowa – poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach obróbki metalu”odbędzie się w dniu 16 marca br. w Rzeszowie na terenie WSK „PZL-Rzeszów” S.A. Organizatorami konferencji są: CIOP-PIB, OSPS BHP Odział w Rzeszowie oraz  WSK „PZL-Rzeszów” S.A. Program konferencji obejmuje m.in.: ocenę ryzyka zawodowego w zakładach obróbki metalu, metody zapobiegania obchodzenia przez pracowników urządzeń ochronnych i osłon stosowanych do maszyn, czy prezentację nowoczesnych narzędzi do wizualizacji zdarzeń wypadkowych w zakładach obróbki metalu. W ramach konferencji zaplanowano także wizytę techniczną w zakładzie WSK „PZL Rzeszów” S.A.

Druga z konferencji pt.: „Prewencja wypadkowa – bezpieczeństwo pracy przy pracach na wysokości w budownictwie” – odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. w Zielonej Górze.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach!

 

Informacje na temat kampanii oraz jej poszczególnych przedsięwzięć znajdują się na stronie www.ciop.pl/prewencja_wypadkowa. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do włączania się w działania kampanii. Szczegółowych informacji udziela koordynator kampanii – Agnieszka Szczygielska (Ośrodek Promocji CIOP-PIB, tel. 0-22 623 36 86, e-mail: agasz@ciop.pl).

Udostępnij