Dodatkowe napoje czy przerwy w upałach

Dodatkowe napoje czy przerwy w upałach

temperaturaW ostatnich dniach temperatura powietrza często przekracza 30°C w cieniu.
Czy w związku z należą nam się dodatkowe przerwy w pracy?
Czy wystarczy, że pracodawca da nam do picia wodę?
Czy ilość napojów powinna być limitowana?
Ile należy nam się wody, jeśli pracujemy na otwartej przestrzeni?

NAPOJE CZY PRZERWY W PRACY?
Niestety w żadnym z przepisów nie znajduje się zapis o konieczności wprowadzenia przez pracodawców dodatkowych przerw w okresie upałów.

Kwestie napojów profilaktycznych regulowane są zaś w trzech podstawowych aktach prawnych.
W Kodeksie pracy w art. 232 jest zapisany obowiązek pracodawcy polegający na zapewnieniu m.in. napojów profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych. jeśli tylko jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

KODEKS PRACY:

Art. 232. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach
szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów
profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz
wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.

Obowiązek zapewnienia wody zdatnej do picia dotyczy wszystkim pracowników. Natomiast inne napoje (w rozumieniu napoi zawierających sole mineralne) dotyczą przede wszystkim pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych.
Czy wystarczy zatem, że pracodawca udostępni pracownikom np. zgrzewkę wody miesięcznie? Odpowiedź znów nie jest prosta. Dla pracowników zatrudnionych w „normalnych warunkach” można określić normy przydziału, jest bowiem zapisane, że „ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników”.
Warto róznież pamiętać, że maksymalna odległość stanowiska pracy od punktu czerpania wody nie może przekraczać 75m.

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BHP:
§ 112.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Szczegółowe zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych określają odrębne przepisy.
§ 113.
1. Miejsca czerpania wody zdatnej do picia powinny znajdować się nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy.

KIEDY NALEŻĄ SIE NAPOJE WZBOGACONE O SOLE MINERALNE I WITAMINY?
Rodzaje tych prac reguluje Rozporządzenie w sprawie profilaktycznych napojów i posiłków.
Zgodnie z zapisami powyższego rozporządzenia napoje należą się, jeśli wykonujemy prace:
1)   w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,
2)   w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,
3)   przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C,
4)   przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
5)   na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.
Przy czym dla pracy określonej w pkt. 1) pracodawca musi zapewnić napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.
A dla każdej w wymienionych wyżej prac napoje muszą być zapewnione w ilości „zaspokajającej potrzeby pracowników”. Nie mogą zatem obowiązywać tutaj żadne normy, czy przydziały. A najlepszym rozwiązaniem są napoje tzw. ogólnodostępne (pracownik pobiera w potrzebnej mu ilości).

Konkretne stanowiska pracy powinny być uzgodnione z przestawicielami pracowników (związki zawodowe lub przedstawiciel pracowników).

Nie można zrezygnować z napojów i rekompensować ich niewydawanie w firmie porzez wypłacanie pracownikom ekwiwalentu.

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PROFILAKTYCZNYCH POSIŁKÓW I NAPOJÓW:

§ 4. 1. Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:
1)   w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,
2)   w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,
3)   przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C,
4)   przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
5)   na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.
2. Pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 – napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.


§ 5.
Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania, a także warunki uzasadniające zapewnienie posiłków w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 2, ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

§ 6. 1. Posiłki i napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie.
3. Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

§ 7. Pracodawca powinien zapewnić zachowanie odpowiednich warunków higienicznosanitarnych przygotowywania oraz spożywania posiłków i napojów.

§ 8. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

Udostępnij