Zmiany w przepisach od 01.01.2012

Zmiany w przepisach od 01.01.2012

Od 01 stycznia 2012 r. zmienia się kilka ważnych przepisów z zakresu prawa pracy: wzrasta minimalny wynagrodzenie, kończy się działanie ustawy antykryzysowej, zmieniają się wysokości niektórych świadczeń, a także zasady i wymiary urlopów.Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę

Od 1 stycznia 2012r. minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wzrośnie do poziomu 1500 zł brutto miesięcznie. Dla osób w pierwszym roku pracy minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 80% tej kwoty, czyli 1200 zł brutto miesięcznie.
Skutki zakończenia obowiązywania ustawy antykryzysowej
W związku z zakończeniem obowiązywania ustawy antykryzysowej, począwszy od 1 stycznia 2012r. pracodawcy ponownie będą stosować tylko przepisy Kodeksu pracy w zakresie:
  • zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony,
  • ustalania okresów rozliczeniowych czasu pracy,
  • ustalania indywidualnych rozkładów czasu pracy,
  • obniżania wymiaru czasu pracy,
  • stosowania przestoju.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Na koniec roku kalendarzowego pracodawcy powinni podjąć decyzję o tym, czy w przyszłym roku utworzyć fundusz czy z niego zrezygnować.
Kto musi utworzyć zfśs w 2012r.
Elementem decydującym o obowiązku utworzenia zfśs jest stan zatrudnienia na 1 stycznia danego roku kalendarzowego. W 2012r. fundusz musi powstać u pracodawców zatrudniających na 1 stycznia 2012r. co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Z tworzenia zfśs nie mogą zrezygnować jednostki sektora finansów publicznych. Pozostali pracodawcy, zatrudniający 1 stycznia mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą utworzyć fundusz lub wypłacać świadczenia urlopowe.
Rezygnacja z tworzenia zfśs i z wypłaty świadczeń urlopowych.
Pracodawcy prywatni zobowiązani do tworzenia zfśs, mają możliwość obniżenia kwoty odpisu lub odstąpienia od tworzenia zfśs. Od obowiązków socjalnych taki pracodawca może uchylić się np. w razie trudności finansowych uniemożliwiających dokonanie odpisu w ustawowej wysokości.
Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników mogą zdecydować o nieutworzeniu funduszu na określony czas bądź bezterminowo lub zdecydować o zmianie wskaźnika odpisu na niższy, dokonując modyfikacji w przepisach wewnątrzzakładowych – w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania.
Urlop wypoczynkowy
Z dniem 1 stycznia 2012r. ulegnie zmianie termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego, niewykorzystanego w roku poprzednim. Zgodnie z nowelą kodeksu pracy urlopu niewykorzystanego w danym roku należy udzielić pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to tzw. urlopu na żądanie.
Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
Od 1 stycznia 2012r. pracownica po wykorzystaniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego ma prawo wystąpić z wnioskiem o dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 4 tygodni – w przypadku przyjęcia na wychowanie 1 dziecka lub do 6 tygodni w przypadku przyjęcia większej liczby dzieci.
Urlop ojcowski
Od 1 stycznia 2012 roku wymiar urlopu ojcowskiego zwiększy się do 2 tygodni. W sytuacji gdy urlop ojcowski przypadnie pracownikowi na przełomie roku 2011 i 2012, pracownik ma prawo złożyć do pracodawcy wniosek o udzielenie pozostałej części urlopu. Jednakże jeśli pracownik wykorzysta już wcześniej przysługujący mu tydzień urlopu ojcowskiego, nie może złożyć kolejnego wniosku z prośbą o udzielenie dodatkowego tygodnia urlopu, gdyż urlop ojcowski powinien być udzielany jednorazowo w pełnej wysokości.
Przebudowa pomieszczeń pracy
Ustawa o redukcji obowiązków wprowadza również zmiany do art. 213 k.p. Od 1 stycznia 2012r. zniesiony zostaje wymóg uzyskiwania przez pracodawcę opinii uprawnionych rzeczoznawców w zakresie BHP dla projektów, na podstawie których pracodawca buduje lub przebudowuje pomieszczenia pracy.
Termin wydania świadectwa pracy
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, pracodawca wydaje świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.
Wyższa składka rentowa
Zatem od 1 lutego 2012 r. składka rentowa dla pracodawców zostanie podniesiona o 2 punkty procentowe. Oznacza to, że składka wzrośnie z obecnych 6% do 8% podstawy wymiaru. Od tego dnia będzie się ona kształtowała na poziomie 1,5% po stronie ubezpieczonego i 6,5% po stronie płatnika składek.
Udostępnij