Zmiany w przepisach – nowy wzór karty wypadku

Zmiany w przepisach – nowy wzór karty wypadku

Od dnia 7 maja 2012 roku obowiązuje nowy wzór karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Zmiany zostały dostosowane do zasad posługiwania się numerem NIP.Niedawno weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, a także terminu jej sporządzania (Dz.U.2012.482).

Zmian dokonano:

  • w I części – Dane identyfikacyjne płatnika składek, w pkt 2 w zakresie dotyczącym NIP dodano odnośnik z opisem Numer NIP podaje się, jeśli płatnik składek obowiązany jest posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  • w II części – Dane identyfikacyjne poszkodowanego usunięty został pkt 3 przeznaczony dotychczas na wpisanie numeru NIP, w konsekwencji zmianie uległa numeracja punktów w tym dziale.

Osoba, która sporządza kartę wypadku powinna postawić pieczątkę jeśli ją posiada.

Data wejścia rozporządzenia w życie: 7 maj 2012 r.

Kliknij i dowiedz się więcej

 

Udostępnij