Zmiana czasu pracy kierowców

Zmiana czasu pracy kierowców

Od 11 kwietnia 2007 r.  obowiązuje nowe unijne rozporządzenie regulujące zasady planowania i rozliczania czasu pracy kierowców.

Zmiany obejmują:

  1. Przerwy po prowadzeniu pojazdu

Obecnie kierowcy przysługuje co najmniej 45-minutowa przerwa po czterech i pół godziny jazdy. Przerwa ta może być podzielona jedynie na dwie części. Pierwsza z nich musi trwać co najmniej 15 minut, a druga ma trwać co najmniej 30 minut.

  1. Okres odpoczynku dziennego

Kierowca może korzystać z tego odpoczynku w dwóch częściach, z których pierwsza musi trwać nieprzerwanie co najmniej 3 godziny, a druga – co najmniej 9 godzin.

  1. Okres odpoczynku tygodniowego

W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca musi wykorzystać:

  • co najmniej dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub
  • jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny. Skrócenie to jednak należy zrekompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

Rozporządzenie definiuje tydzień jako okres od godziny 00:00 w poniedziałek do godziny 24:00 w niedzielę.
 Pod pojęciem regularnego tygodniowego okresu odpoczynku rozumie się odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin.
Pod pojęciem skróconego tygodniowego okresu odpoczynku rozumie się odpoczynek trwający mniej niż 45 godzin, który można skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin.

Podstawa prawna: rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, (Dziennik Urzędowy UE z 11 kwietnia 2006 r. nr L 102/1).

Udostępnij