Zewnętrzna służba BHP tylko do 100 pracowników

Zewnętrzna służba BHP tylko do 100 pracowników

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 listopada 2011r. (I OSK 612/11) orzekł, że pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników jest zobowiązany utworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. Dopiero w sytuacji, gdy firma zatrudnia poniżej 100 pracowników istnieje możliwość powierzenia zadań tej służby pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy albo specjalistom spoza zakładu pracy.

W opisanej sytuacji inspektor pracy nakazał pracodawcy zatrudniającemu 135 osób utworzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca w odwołaniu do nakazu argumentował, że spełnił obowiązek przewidziany w art. 23711 Kodeksu pracy (dalej K.P.), powierzając wykonywanie zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy.

 

Kodeks pracz

Rozdział X

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Art. 23711.  § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

  1. zatrudnia do 10 pracowników albo
  2. zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

§ 3. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań tej służby, nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich następstw z powodu wykonywania zadań i uprawnień służby bhp.

§ 4. Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp, albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi.

§ 5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  1. szczegółowy zakres działania, uprawnienia, organizację, liczebność i podporządkowanie służby bhp,
  2. kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby bhp.

Pełną treść orzeczenia można przeczytać pobierając załączony plik lub znaleźć na stronach Naczelnego Sądu Administracyjnego.

[dm]4[/dm]
Udostępnij