Kto kogo może szkolić?

Kto kogo może szkolić?

Działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy mogą organizować oraz prowadzić:

 • pracodawcy lub
 • na ich zlecenie jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

(§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.; dalej: rozporządzenie szkoleniowe).

Działalność szkoleniowa w zakresie bhp w stosunku do pracodawców, pracowników służby bhp, instruktorów i wykładowców tematyki bhp może być prowadzona tylko przez wyżej wymienione jednostki organizacyjne – takich szkoleń nie może zatem przeprowadzać pracownik zakładowej służby bhp, ani też nie może ich organizować sam pracodawca zatrudniając wymaganych wykładowców (§ 4 ust. 2 rozporządzenia szkoleniowego).


Szkolenie wstępne.

Szkolenie wstępne składa się ze szkolenia wstępnego ogólnego (instruktażu ogólnego) i szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego).

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający u pracodawcy praktyki studenckie i uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu (§ 10 ust. 1 rozporządzenia szkoleniowego).

Instruktaż ogólny może być prowadzony przez:

 • pracownika służby bhp (np. zakładowy specjalista ds. bhp);
 • osobę wykonująca u pracodawcy zadania tej służby;
 • pracodawcę, który sam wykonuje zadania służby bhp w zakładzie pracy (zobacz również Kto ma obowiązek utworzyć służbę bhp?);
 • pracownika wyznaczonego przez pracodawcę posiadającego zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu, mającego aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp (§ 10 ust. 2 rozporządzenia szkoleniowego).

Warto zwrócić uwagę na to, że szkolenie wstępne ogólne może prowadzić samodzielnie pracodawca, tylko wtedy gdy sam wykonuje w swoim zakładzie pracy zadania służby bhp. Jest to warunek konieczny do tego, aby pracodawca mógł prowadzić takie szkolenie.

Instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić:

 • wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub
 • pracodawca,
  jeżeli osoby te:
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz
 • są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego
  (§ 11 ust. 5 rozporządzenia szkoleniowego).

A zatem instruktaż stanowiskowy może być przeprowadzany przez pracodawcę, który wykonuje lub nie wykonuje samodzielnie zadań służby bhp w swoim zakładzie pracy. Osoba prowadząca instruktaż musi natomiast posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, czyli stosowne wykształcenie oraz praktykę w danym zawodzie, z jakim związane jest stanowisko, na którym ma być zatrudniony szkolony pracownik. Konieczne jest również posiadanie przeszkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego, a także aktualnego szkolenia bhp dla pracodawców lub osób kierujących pracownikami.


Szkolenia okresowe.

Szkolenia okresowe bhp pracowników powinno być prowadzone przez wykładowców i instruktorów posiadających:

 • zasób wiedzy,
 • doświadczenie zawodowe,
 • przygotowanie dydaktyczne

zapewniające właściwą realizację programów szkoleń (§ 5 pkt 3 rozporządzenia szkoleniowego).

Tak, więc wykładowcą może być również pracodawca, jeżeli spełnia wskazane wymagania.

Jednakże należy mieć na uwadze, że wśród tematów szkoleń okresowych znajdują się takie, które wymagają szczególnej, specjalistycznej wiedzy. Przykładem takich zagadnień może być problematyka pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej, czy zagadnień technicznego bezpieczeństwa pracy. W przypadku tych tematów, które są częścią każdego szkolenia okresowego, do ich omawiania wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji – ukończenie odpowiednich kursów i szkoleń, albo wręcz szkoły w danym zakresie.


Obowiązki organizatora szkolenia.

Nie wolno zapominać, że poza tym każdy organizator szkolenia jest zobowiązany do zapewnienia:

 • programów poszczególnych rodzajów szklenia opracowane dla określonych grup stanowisk,
 • odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia działalności szkoleniowej,
 • wyposażenia dydaktycznego niezbędnego do właściwej realizacji programów szkolenia,
 • właściwego przebiegu szkolenia oraz prowadzenia dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminu i rejestru wydanych zaświadczeń. (§ 5 rozporządzenia szkoleniowego).

Jak widać obowiązków organizatora jest wiele i aby w pełni je spełnić należy na bieżąco śledzić zmiany nie tylko w przepisach szeroko rozumianego bezpieczeństwa, czy prawa pracy, ale również przepisy prawa oświatowego.


Outsourcing szkoleniowy.

Decydując się na szkolenie organizowane przez jednostkę zewnętrzną warto zwrócić uwagę przede wszystkim na:

 • zakres prowadzonej działalności (taniej jest korzystać z jednej firmy oferującej szeroki zakres szkoleń niż z kilku mniejszych, ze względu na możliwość nawiązania stałej i długotrwałej współpracy, a zatem i korzystniejszych warunków finansowych),
 • środki dydaktyczne stosowane podczas szkolenia (prezentacje multimedialne, filmy, materiały dydaktyczne, pokazy udzielania pierwszej pomocy, pokaz użycia gaśnicy, itd…)
 • czas funkcjonowania Ośrodka szkoleniowego na rynku oraz opinie o nim,
 • akredytację Kuratorium Oświaty (nie wymaganą dla szkoleń bhp, jednak potwierdzająca spełnienie standardów prawa oświatowego przez Ośrodek, w tym konieczności ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy wykładowców, aby wiedza, którą kupimy była aktualna),
 • członkowstwo w organizacjach zrzeszających firmy szkoleniowe np. Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych,
 • przestrzeganie Kodeksu Dobrych Praktyk – wiele organizacji tworzy takie kodeksy zobowiązując swoich członków do przestrzegania zasad etyki w biznesie,
 • przyznane nagrody i certyfikaty.

Najważniejsze jest jednak to, aby wiedza, którą zakupimy od tej jednostki była aktualna.

 

 

Udostępnij