Kolejne zmiany w przepisach o ryzyku zawodowym

Kolejne zmiany w przepisach o ryzyku zawodowym

W dniu 06 czwerwca 2008 r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, Pani Jolanta Fedak, zmieniła katalog działań, które musi zapewnić pracodawca, w celu ochrony pracownika przed zagrożeniami w środowisku pracy.


Zestawienie zmian ukazane jest z tabeli na następnej stronie.

 


Zmiany wprowadzone rozporządzeniem wraz z ukazaniem treści obecnie obowiązujących regulacji pokazuje poniższa tabela.

Zakres zmiany Do 09.07.2008 Od 09.07.2008
§ 39. 1. Pracodawca zapewnia pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy, w szczególności przez ograniczanie ryzyka zawodowego w wyniku właściwej organizacji pracy oraz stosowania koniecznych środków profilaktycznych, a także informowania i szkolenia pracowników. Pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracowników.
§ 39. 2.

Działania, o których mowa w ust. 1, powinny być podejmowane na podstawie ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, w tym w szczególności przez:

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być realizowany na podstawie ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, w szczególności przez:
1) ograniczanie ryzyka zawodowego; 1) zapobieganie zagrożeniom;
2) przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego; 2) przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone;
3) likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania; 3) likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania;
4) dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy – z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników;

4) dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy – z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników;

5) stosowanie nowych rozwiązań technicznych; 5) stosowanie nowych rozwiązań technicznych;
6) zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji i innych materiałów – bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi; 6) zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji i innych materiałów – bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi;
7) nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej; 7) nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej;
8) instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 8) instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podsumowanie.

Na pierszy rzuk oka zmiany są w zasadzie kosmetyczne, jednak po dokładniejszej analizie widać kilka ważnych zmian:

  1. Już na początku zmienionej treści Rozporządzenia podkreślono, że nie jest to nałożenie nowych obowiązków na pracodawcę, ale tylko uszczegółowienie zapisów Kodeksu Pracy nakładających na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zmiana na pozór drobna, ale może ona skutkować surowszym traktowaniem przez ograny nadzoru nad warunkami pracy, gdyż niezrealizowanie szczegółowych zapisów omawianego paragrafu może być potraktowane jako naruszenie zapisów kodeksowych.
  2. Kolejną zmianą jest przesunięcie ciężaru z „oceny ryzyka zawodowego” na „zapobieganie zagrożeniom”. Zmiana moim zdaniem bardzo słuszna, gdyż kiepska, niedokładka lub poprostu źle wykonana ocena ryzyka zawodowego może nie wskazywać istnienia dużych zagrożeń. Skupienie uwagi na faktycznie istniejących zagrożeniach w środowisku pracy jest, moim zdaniem, bardziej celowe, gdyż to one zagrażają zdrowiu i życiu pracowników, nie natomiast cyferki umieszczane w wynikach oceny.
  3. Rozporządzenie wpraowadza również sporą zmianę dla etapu samego wykonania oceny ryzyka zawodowego. Eliminuje (nieżyciowy i nie do zrealizowania) zapis o analizie wszystkich występujących zagrożeń, a nakazuje jedynie ocenę „zagrożeń, które nie mogą być wykluczone”.
Udostępnij