Jakie są rodzaje badań?

Jakie są rodzaje badań?

Wyróżniamy 3 rodzaje badań (art. 229 § 1-3,5 k.p.):

  • badania wstępne, którym podlegają osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowisko pracy, inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Badaniom tym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko o takich samych warunkach pracy.
  • badania okresowe, którym podlegają wszyscy zatrudnieni pracownicy (w ściśle określonych terminach, ustalonych przez właściwego lekarza w porozumieniu z pracodawcą), pracownicy, zatrudnieni w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających: po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami; po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.
  • badania kontrolne, którym podlegają pracownicy, których niezdolność do pracy spowodowana chorobą trwa dłużej niż 30 dni.
Udostępnij