Jakie rozporządzenie reguluje wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie powinny spełniać maszyny i urządzenia techniczne użytkowane w zakładzie pracy?

Jakie rozporządzenie reguluje wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie powinny spełniać maszyny i urządzenia techniczne użytkowane w zakładzie pracy?

Wymogi te reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracodawców podczas pracy (Dz.U. nr 119, pozycja 1596 z późn. zm.). Rozporządzenie to jest wynikiem harmonizowania prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej, przez przeniesienie do niego wymagań zawartych w dyrektywie 89/655/EWG, dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy użytkowaniu przez pracowników sprzętu roboczego podczas pracy oraz zmieniającej ją dyrektywie 2001/45/WE.

Udostępnij