Czy mogę prowadzić szkolenia okresowe?

Opublikowane przez Bolesław Urban 9 - Styczeń - 2013 2 KOMENTARZY

PYTANIE: Pytania i odpowiedziW zeszłym roku ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Na dzień dzisiejszy jestem pracownikiem, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp zatrudnionemu przy innej pracy. Mogę też na dzień dzisiejszy posługiwać się tytułem starszego inspektora. W związku z tym mam pytanie czy mogę przeprowadzać szkolenia okresowe w firmie, w której pracuje? Czy muszę mieć rok stażu w służbie bhp i kurs pedagogiczny? Nadmienię że w wykazie przedmiotów są zajęcia dydaktyczne, ale niestety około 10h. Więcej »

Kiedy przeprowadza się szkolenie okresowe?

Opublikowane przez Bolesław Urban 6 - Luty - 2012 2 KOMENTARZY

Pierwsze szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników inżynieryjno-technicznych, służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracowników administracyjno-biurowych – w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.
Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników – raz w roku.
Pracownicy administracyjno – biurowi powinni odbyć takie szkolenie co 6 lat, a pozostali pracownicy – częściej niż dotychczas, bo co 5 lat (dotychczas – 6 lat).

Kto odbywa kursy okresowe?

Opublikowane przez Bolesław Urban 6 - Luty - 2012 NAPISZ KOMENTARZ

Kursy okresowe odbywają pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby – 32 godziny lekcyjne. Rozporządzenie o szkoleniach z zakresu bhp określa również zasady szkolenia na kursie pracodawców wykonujących zadania służby bhp – 64 godziny lekcyjne.

Kto może prowadzić szkolenia?

Opublikowane przez Bolesław Urban 6 - Luty - 2012 NAPISZ KOMENTARZ

Szkolenia bhp mogą być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Kiedy przeprowadza się szkolenie okresowe?

Opublikowane przez Bolesław Urban 6 - Luty - 2012 NAPISZ KOMENTARZ

Pierwsze szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników inżynieryjno-technicznych, służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracowników administracyjno-biurowych – w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.
Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników – raz w roku.
Pracownicy administracyjno – biurowi powinni odbyć takie szkolenie co 6 lat, a pozostali pracownicy – częściej niż dotychczas, bo co 5 lat (dotychczas – 6 lat).

Kiedy przeprowadza się i ile trwa instruktaż stanowiskowy?

Opublikowane przez Bolesław Urban 6 - Luty - 2012 NAPISZ KOMENTARZ

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych
  • pracownika przenoszonego na ww. stanowisko
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką
  • pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy, na którym wprowadzono zmiany warunków techniczno-organizacyjnych.

Instruktaż stanowiskowy trwa minimum 8 godzin i zapoznaje uczestników szkolenia z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Od 1 lipca 2007 szkolenie na stanowisku dla pracowników administracyjno-biurowych pracujących w narażeniu na czynniki uciążliwe trwa krócej niż w pozostałych przypadkach, tj. 2 godziny. Chodzi tutaj m.in. o osoby wykonujące swoje obowiązki przy komputerze (monitor ekranowy).

Kiedy przeprowadza się i ile trwa instruktaż ogólny?

Opublikowane przez Bolesław Urban 6 - Luty - 2012 NAPISZ KOMENTARZ

Instruktaż ogólny przeznaczony jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy i powinien być zrealizowany przed dopuszczeniem ich do wykonywania pracy. Uczestnicy szkolenia to nie tylko nowo przyjmowani pracownicy, ale także studenci odbywający praktykę oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudniani w celu praktycznej nauki zawodu.
Szkolenie ogólne trwa minimum 3 godziny lekcyjne i przekazuje wiedzę o podstawowych przepisach bhp zawartych w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, o przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danym zakładzie pracy, a także o zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Kiedy powinny odbywać się szkolenia pracowników?

Opublikowane przez Bolesław Urban 6 - Luty - 2012 NAPISZ KOMENTARZ

Obowiązkowe szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy (art.237 § 3 Kodeksu pracy).

Jakie są rodzaje szkoleń?

Opublikowane przez Bolesław Urban 6 - Luty - 2012 NAPISZ KOMENTARZ

Szkolenia dzielą się na wstępne i okresowe. Szkolenia wstępne dzielą się na instruktarz ogólny i stanowiskowy. Szkolenia okresowe dzielą się na pierwsze oraz kolejne szkolenie okresowe.

Jakie są formy szkoleń?

Opublikowane przez Bolesław Urban 6 - Luty - 2012 2 KOMENTARZY

Szkolenia mogą się odbywać w formie instruktażu, seminarium, kursu, samokształcenia kierowanego, w tym również e-learningu.

Ile trwa szkolenie okresowe?

Opublikowane przez Bolesław Urban 6 - Luty - 2012 NAPISZ KOMENTARZ

Szkolenie okresowe:

  • pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami – 16 godzin lekcyjnych;
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 8 godzin lekcyjnych;
  • - pracowników inżynieryjno technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych – 16 godzin lekcyjnych;
  • - pracowników administracyjno biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp – 8 godzin lekcyjnych.

Czym kończy się szkolenie okresowe?

Opublikowane przez Bolesław Urban 6 - Luty - 2012 NAPISZ KOMENTARZ

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia.

REKLAMA
REKLAMA

TAGI